FANDOM


先君子嘗言,鄉先輩左忠毅公視學京畿。

一日,風雪嚴寒,從數騎出,微行,入古寺。

廡下一生伏案臥,文方成草。

公閱畢,即解貂覆生,為掩戶,叩之寺僧,則史公可法也。

及試,吏呼名,至史公,公瞿然注視。

呈卷,即面署第一;召入,使拜夫人,曰:

「吾諸兒碌碌,他日繼吾志事,惟此生耳。」


及左公下廠獄,史朝夕窺獄門外。

逆閹防伺甚嚴,雖家僕不得近。

久之,聞左公被炮烙,旦夕且死,持五十金,涕泣謀於禁卒,卒感焉。

一日使史公更敝衣草屨,背筐,手長鑱,為除不潔者,

引入,微指左公處,則席地倚牆而坐,

面額焦爛不可辨,左膝以下,筋骨盡脫矣。

史前跪,抱公膝而嗚咽。

公辨其聲,而目不可開,乃奮臂以指撥眥,目光如炬。

怒曰:「庸奴!此何地也,而汝前來!國家之事,糜爛至此。

老夫已矣,汝復輕身而昧大義,天下事誰可支拄者!

不速去,無俟姦人構陷,吾今即撲殺汝!」

因摸地上刑械,作投擲勢。史噤不敢發聲,趨而出。

後常流涕述其事以語人曰:「吾師肺肝,皆鐵石所鑄造也!」


崇禎末,流賊張獻忠出沒蘄、黃、潛、桐間,

史公以鳳廬道奉檄守禦,每有警,輒數月不就寢,

使將士更休,而自坐幄幕外,擇健卒十人,

令二人蹲踞,而背倚之,漏鼓移,則番代。

每寒夜起立,振衣裳,甲上冰霜迸落,鏗然有聲。

或勸以少休,公曰:「吾上恐負朝廷,下恐愧吾師也。」

史公治兵,往來桐城,必躬造左公第,候太公、太母起居,拜夫人於堂上。


余宗老塗山,左公甥也,與先君子善,謂獄中語乃親得之於史公云。


相關參考資料:


返回目錄