FANDOM尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚。


乍暖還寒時候,最難將息。


三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來風急。


雁過也,正傷心,卻是舊時相識。


  

滿地黃花堆積。憔悴損,如今有誰堪摘。


守著窗兒,獨自怎生得黑。


梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。


這次第,怎一個愁字了得。相關參考資料


返回目錄